เทศบาลคาร์บอนต่ำบนเฟสบุ๊ค
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนเฟสบุ๊ค
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนยูทูป
เทศบาลคาร์บอนต่ำบนยูทูป
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
สหภาพยุโรป

คอลัมน์: สีสันจากพื้นที่

 

ทม.วิเชียรบุรี มีดีกว่าไก่ย่าง... นำร่องสร้างการมีส่วนร่วมสู่เทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

ผู้เขียน พงศ์สิทธิ์ ขุนสูงเนิน ทม.วิเชียรบุรี และหญิงแต๋ม

 

17 มกราคม 2556 ทม.วิเชียรบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 1 ใน 169 เทศบาลคาร์บอนต่ำนำร่อง ที่มีจิตอาสาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้จัดกิจกรรมริเริ่มสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดประชุมชี้แจงแกนนำประชาชนในเขตเทศบาล เรื่อง 4 ยุทธศาสตร์สู่เทศบาลคาร์บอนต่ำ

 

ทม. วิเชียรบุรี จัดการประชุมแกนนำประชาชน "โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84  พรรษา  4 ยุทธศาสตร์ ... เพื่อมุ่งสู่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีคาร์บอนต่ำขึ้น เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2556  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์   เพื่อเป็นเวทีชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง 4 ยุทธศาสตร์เมืองคาร์บอนต่ำ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คือ  แกนนำของ บ้าน-วัด-โรงเรียน  หรือ บ-ว-ร  ในเขตเทศบาล จากประธานชุมชน 23 แห่ง โรงเรียน 10 แห่ง และ วัด 9 แห่ง


ดาบตำรวจวัฒพงศ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี  กล่าวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า 


“การช่วยกันลดโลกร้อนหรือการทำงานใดๆ ของเทศบาลคงจะไม่ยั่งยืน ไม่ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง  หากขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล  เพราะนี่คือ “หัวใจ” ของการขับเคลื่อนงานพัฒนา  รวมถึงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังของ ทม.วิเชียรบุรี”


นายวิชญ์ธนทัต หุนทนทาน รองนายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาลที่ดูแลโครงการนี้กล่าวเสริมว่า


 "เทศบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น เกี่ยวกับหนทางสู่เมืองคาร์บอนต่ำนั้น ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร แล้วเราจะร่วมกันทำอะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองแห่งต้นไม้  เมืองไร้มลพิษ เมืองพิชิตพลังงาน และเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน" 


นอกจากนี้ นายวิชญ์ธนทัต รองนายกเทศมนตรี ได้กล่าวถึงผู้บริหารโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ ว่ "ในอนาคต หากมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่  ทางเทศบาลหวังว่าจะเรียนเชิญผู้ใหญ่ของโครงการ หรือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) มาร่วมเป็นเกียรติด้วย ชาวเมืองวิเชียรบุรีจะได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้กันมากขึ้น จะได้เห็นว่า วิเชียรบุรีไม่ได้ทำเพียงแห่งเดียว แต่ยังมีเทศบาลอื่นๆ อีกร้อยกว่าแห่งที่มาร่วมมือกันทำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศกันเลยทีเดียว"


ช่วงท้ายของการประชุมในครั้งนี้นั้น เทศบาลได้ขอมติที่ประชุม เพื่อก่อตั้ง "คณะทำงาน" ที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และที่ประชุมได้มีมติให้มีการก่อตั้ง "คณะทำงานการลดคาร์บอนต่ำภายในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี"  อันประกอบไปด้วย ผู้แทนจากพระสงฆ์  โรงเรียน คณะกรรมการชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาไร่เดียวและท่าโรง 


ในระยะอันใกล้นี้  เทศบาลจะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์และทำบันทึกบันทึกข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายภาคีต่างๆ ในการดำเนินงานตามดำเนินงานโครงการฯ  สำหรับวัน เวลา สถานที่ในการจัดงานเปิดตัวโครงการฯ  เทศบาลจะแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง


อนึ้่ง ที่ผ่านมา เทศบาลได้ทำโครงการ/กิจกรรมหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง “เทศบาลคาร์บอนต่ำ” ไม่ว่าจะเป็น  การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  การส่งเสริมการจัดการขยะของชุมชนและการดำเนินงานของร้านรับซื้อของเก่า  เป็นต้น


โครงการฯ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก นายวิชญ์ธนทัต หุนทนทาน รองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี และนายพงศ์สิทธิ์  ขุนสูงเนิน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.วิเชียรบุรี โทร 056-791-388 http://www.wichainburee.go.th/


ทั้งตัวและหัวใจไร้คาร์บอน


โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำฯ


 

ไก่ย่างวิเชียรบุรี

ไก่ย่างวิเชียรบุรี

 

ดต.วัฒพงศ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี กล่าวเปิดการประชุม

ดต.วัฒพงศ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี กล่าวเปิดการประชุม

 

นายวิชญ์ธนทัต หุนทนทาน รองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี อธิบายเรื่อง 4 ยุทธศาสตร์เทศบาลคาร์บอนต่ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

นายวิชญ์ธนทัต หุนทนทาน รองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี อธิบายเรื่อง 4 ยุทธศาสตร์เทศบาลคาร์บอนต่ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

 

ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุม 17 ม.ค. 56

ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุม 17 ม.ค. 56

 

ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

การปลูกป่าบริเวณบึงหนองคล้า หมู่ที่ 4 ต. ท่าโรง ทม.วิเชียรบุรี

การปลูกป่าบริเวณบึงหนองคล้า หมู่ที่ 4 ต. ท่าโรง ทม.วิเชียรบุรี

 

ชุมชนโกเมนก้าวหน้า 2 หมู่ที่ 4 ทม.วิเชียรบุรี รับรางวัลชุมชนดาวรุ่ง (ชุมชนที่มีประชากรขนาดใหญ่) โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ ปี 2555 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชุมชนโกเมนก้าวหน้า 2 หมู่ที่ 4 ทม.วิเชียรบุรี รับรางวัลชุมชนดาวรุ่ง (ชุมชนที่มีประชากรขนาดใหญ่) โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ ปี 2555 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

ร้านทรัพย์ไพศาล สาขา 2 หมู่ที่ 4 ร้านในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รับรางวัลร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ระดับดีเยี่ยม 2 ปีซ้อน  จากกรมควบคุมมลพิษ

ร้านทรัพย์ไพศาล สาขา 2 หมู่ที่ 4 ร้านในเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รับรางวัลร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว ระดับดีเยี่ยม 2 ปีซ้อน จากกรมควบคุมมลพิษ